16 Mars, 2013

Një mundësi e artë

Na rrëfen Ubade ibën Samit, radijallahu anhu, nga Pejgamberi, sal-lall-llahu alejhi ve sel-lem, i cili ka thënë: “Kush zgjohet gjatë ... Read More